“Qurandan məktub var – 25”

“Qurandan məktub var – 25”

“Allahdan başqa özlərinə dost (hami) qəbul edənlər özünə yuva qurmuş hörümçəyə bənzəyirlər. Evlərin ən zəifi isə, şübhəsiz ki, hörümçək yuvasıdır. Kaş biləydilər!” (Ənkəbut, 41)
Ənkəbut surəsi adını hörümçəyin adından götürüb.
Hörümçək toru zəif bir sığınacaqdır. Bu, onun payına düşən sığınacaq olsa da qərib ziyarətçilər ücün tələdən başqa bir şey deyildir. O hətta “ev əhli” üçün ölüm yatağıdır. Çünki dişi hörümçək çoxalma prosesi üçün onu ziyarət edən “erkəyi” , çoxalma – ziqot mərhələsində balalarını yeyir. Balalarının bəziləri də digərlərini yeyir. Allahdan başqasına sığınanlara bundan daha gözəl bənzətmə ola bilməz!

“Quran”ın ifadə tərzindəki dəqiqliyə baxaq ki, hörümçək evinin ən zəif ev olduğu vurğulanır, ipinin zəif olduğu deyil! Biz müasir dövrdə bilirik ki, hörümçək torundakı iplər eyni qalınlıqdakı iplərdən dörd dəfə daha qüvvətlidir. Zəiflik ipdə deyil, məhz evdədir!

Ayənin sonunda “Əgər bilsəydilər” buyurulur. Bu ifadə onun çox sonralar elm tərəfindən bilinəcək bir həqiqət olduğunu bildirir, xəbər verir. Bu ayə Məkkədə nazil olduğuna görə, Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) Mədinəyə hicrəti əsnasında mağarada gizləndiyi vaxt, bir hörümçəyin mağaranın girəcəyini toru ilə hörüb müşrikləri çaşdırdığı o xariqüladə hadisəyə də işarət vardır.
Sonunda, “əgər müşriklər bunu bilsəydilər”, -deyərək bir həqiqəti vurğulayır “Əgər müşriklər bir hörümçəyə məğlub olacaq qədər həqiqətlərə qarşı kor olduqlarını bilsəydilər, belə bir sui – qəsdə təşəbbüs etməzdilər”, -deməkdir.

Allahın Qüdrətinin təcəssümü olan bir Hörümçək…
….Mən bunu anladım ki, nəyisə sevmiriksə, nədənsə qorxuruqsa onu tanımamağımızdan irəli gəlir.
Hörümçəyi Allah nə üçün bizə misal çəkir?
Hörümçəyin nə kimi xüsusiyyətləri var?
Quranda adının keçməsi üçün onu fərqləndirən, vacib edən nədir?
Hər 4 metrlik sahədə 1000 hörümçək yaşayır.
Hörümçəklər özlərini koma halına salaraq su altında saatlarca qala bilirlər.
Hörümçəklər bir çox zərərli həşəratları yeyərək bağları qoruyurlar.
Eyni zamanda bitkilərin də çoxalmalarına kömək edirlər.
Hörümçəklərin bir çoxunun 8 gözü vardır, bəzilərinin 6 və ya daha az ola bilər.
Bəzi erkək hörümçəklər dişi hörümçəklərə hədiyyə olaraq ölü ağcaqanad və həşəratlar gətirirlər.

İnsanın təqlid edə bilmədiyi istehsal: Hörümçək ipliyi…
…Hörümçəklər tor qurarkən istifadə etdikləri ipliyi öz bədənlərində istehsal edirlər. Diametri bir millimetrin mində birindən daha kiçik olan bu iplik eyni qalınlıqdakı polad teldən beş dəfə daha möhkəmdir. Bu qədər möhkəm olan bu iplik kauçukdan yüzdə otuz daha elastikdir və öz ölçüsünün 4 qatı qədər uzana bilir. Bu ipliyi dünyanın ətrafında dövr etdirsək, kütləsi yalnızca 320 qram olacaq. Həm də hörümçək toru çox elastik olur. Fici, Madaqaskar və basqa adaların sakinləri də hörümçəyin hazırladığı torlardan istifadə edirlər.

Hörümçək bizə nə anladır?
İnsan hörümçəyin torunu çox sahədə model götürüb.
Nə üçün başqalarına sığınanlar hörümçəyə bənzədilir?
…Hörümçəkdə ailə bağları çox zəifdir. Allaha sığınanların kökü isə yerdə möhkəmdir. Allahdan başqa dost tutduqlarımız.. Onlar məhz ailəsinin kökü möhkəm olmayan, bir-birlərinin ölümünə səbəb olanlara bənzəyir.
Hisslərimizi Allaha ortaq qoşuruq. Qorxu da ən böyük şərikdir! Bizim bağlarımız,həqiqətən də, zəifdir. Dünya ilə bizim aramızda olan bağ da hörümçəyin ailəsinə olan bağına bənzəyir.

Hörümçəklərin beyni bütün bədənini əhatə edir. Belə nəticə çıxır ki, hörümçəklər digər orqanlarını beyinlərinə “qurban veriblər”.
Olduqca gizli mesajlar ötürən hörümçək simvolu.. Onun verdiyi mesajları dinləməyə qulaq verək.