Yetim Ayələri

Yetim Ayələri

"Bir şəxs yalnız Allah xatirinə bir yetimin başını oxşasa, toxunduğu hər saç üçün ona bir mükafat vardır" (Əhməd İbn Hənbəl, Musnad, V, 250).

Bəqərə 83

Yadınıza gətirin ki, Biz bir zaman İsrail oğullarından: “Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin, valideynlərinizə, yaxın qohumlarınıza, yetimlərə, yoxsullara ehsan edin, insanlarla xoş danışın, namaz qılın, zəkat verin!” – deyə əhd-peyman aldıq. Sonra, az bir qisminiz müstəsna olmaqla, əhdinizdən döndünüz, çünki siz üz döndərənsiniz. 

Bəqərə 177

Yaxşı əməl heç də üzünü günçıxana və günbatana tərəf çevirməkdən ibarət deyildir. Yaxşı əməl sahibi əslində Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara  və rəsullara inanan, Allah yolunda əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, müsafirə, dilənçilərə və qulların azad olunmasına sərf edən, namaz qılıb, zəkat verən kimsələr, eləcə də əhd edəndə əhdinə sadiq olanlar, dar ayaqda, çətinlikdə və cihad zamanı səbr edənlərdir. Doğru olanlar onlardır. Müttəqi olanlar da onlardır!

Bəqərə 215

Səndən nə verəcəkləri haqqında soruşanlara söylə: “Verəcəyiniz şey ata-anaya, əqrabaya, yetimlərə, miskinlərə və  müsafirə məxsusdur”. Şübhəsiz ki, Allah etdiyiniz xeyirli işi biləndir.

Bəqərə 220

Dünya və axirət haqqında və Səndən yetimlər haqqında sual edənlərə söylə: “Onları islah etmək daha xeyirlidir. Əgər onlarla birlikdə yaşayırsınızsa, onlar sizin qardaşlarınızdır”. Allah islah edənləri də, fəsad salanları da bilir.. Əgər Allah istəsəydi, sizi, əlbəttə, əziyyətə salardı. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir!

Nisə 2

Yetimlərin mallarını özlərinə verin və xəbisi yaxşı ilə dəyişdirməyin! Onların mallarını öz mallarınıza qatıb yeməyin! Həqiqətən, bu, böyük günahdır.

Ənam 152

 

Yetimin malına, xeyirxah məqsəd istisna olmaqla, həddi-büluğa çatana qədər yaxın düşməyin. 

 

 

Nisə 3

Əgər yetim qızlarla ədalətlə rəftar edə bilməyəcəyinizdən qorxarsınızsa, o zaman sizə halal olan başqa qadınlardan iki, üç və dörd nəfərlə nikah bağlayın! Əgər ədalətlə dolanmağa əmin deyilsinizsə, o halda təkcə bir nəfər (azad) qadın və ya sahib olduğunuz kənizlə evlənin Bu, ədalətli olmağa daha yaxındır.

Nisə 6

Yetimləri nikah yaşına çatıncaya qədər sınayın. Əgər ağla dolduqlarını (rüşdə çatmaq), mallarını özlərinə qaytarın. Böyüyəcəklər deyə, o malları israf edib tələm-tələsik yeməyin. Zəngin olan o mala toxunmasın, kasıb isə qəbul olunmuş qayda üzrə (ehtiyacı olduğu qədər) yesin. Yetimlərin mallarını özlərinə qaytardığınız zaman yanlarında şahid tutun! Haqq-hesab çəkməyə Allah kifayət edər!

Nisə 8

Malın bölünməsi zamanı varis olmayan qohumlar, yetimlər və yoxsullar da orada iştirak edərlərsə, onlara da o maldan bir şey verin və gözəl sözlərlə könüllərini alın!

Nisə 10

Həqiqətən, yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlərin yedikləri qarınlarında oda çevriləcək və onlar alovlu Cəhənnəmə girəcəklər.

Nisə 36

Allaha ibadət edin və Ona heç bir şeyi şərik qoşmayın! Ata-anaya qohum-əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yaxın dosta, müsafirə, əlinizin altında olana (sahib olduğunuz qul və kənizlərə) yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah özünü bəyənənləri, lovğalıq edənləri sevməz!

Nisə 127

Səndən qadınlar barəsində fətva istəyirlər. De ki: “Onlar barəsində fətvanı sizə Allah və Kitabdan sizə oxunan (ayələr) verir. Onlar verilməsi vacib olanı (mirası) özlərinə verməyərək evlənmək istədiyiniz yetim qızlar (qadınlar) və aciz uşaqlar haqqında, həmçinin yetimlərlə ədalətlə rəftar etməniz barədə olan ayələrdir”. Sizin etdiyiniz bütün xeyirli işləri, şübhəsiz ki, Allah bilir

Ənfal 41

“…Bilin ki, ələ keçirdiyiniz hər hansı qənimətin beşdə biri Allahın, Peyğəmbərin, onun qohum-əqrəbasının, yetimlərin, yoxsulların və müsafirlərindir. Allah hər şeyə qadirdir!

İsra 34

Yaxşı niyyət istisna olmaqla, yetimin malına həddi-büluğa çatana qədər yaxın düşməyin. Əhdə vəfa edin. Çünki (insan) əhd barəsində cavabdehdir.

Həşr 7

Allah Öz Rəsuluna məmləkətlərin əhalisindən verdiyi qənimət Allaha, Rəsula, qohum-əqrabaya, yetimlərə, yoxsullara və müsafirə məxsusdur. Bu ona görədir ki, içərinizdəki zənginlər arasında əldən-ələ dolaşan bir sərvət olmasın (ondan yoxsullar da faydalansın). Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün; nəyi qadağan edirsə, ondan əl çəkin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allahın cəzası çox şiddətlidir.

İnsan 8–9

Onlar öz iştahaları çəkdiyi halda (və ya: Allah rizasını qazanmaq uğrunda) yeməyi yoxsula, yetimə və əsirə yedirərlər. “Biz sizi ancaq Allah rizasından ötrü yedirdirik. Biz sizdən müqabilində nə bir mükafat, nə də bir təşəkkür istəyirik

Fəcr 17

Xeyr! Doğrusu, siz özünüz yetimə hörmət etmirsiniz yetimin haqqını vermirsiniz. 

Bələd 12-16  

Sən nə bilirsən ki, əqəbə nədir?! Bir kölə azad etməkdir və ya Qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə aclıq günü yemək yedirməkdir.  

Duha 6, 9  

Məgər, O səni yetim ikən tapıb sığınacaq vermədi mi?!

Elə isə yetimə zülm etmə! 

Məun 2

O elə adamdır ki, yetimi itələyib qovar (haqqını verməz)

 

Yetim deyib keçməyin...

"Siz Allah yolundan nə verirsinizsə şübhəsiz ki Allah onu bilir!" (Ali İmran, 92)

Sosial mediada bizi izləyə bilərsiniz.